KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zasady rozliczania ksiąg przychodów i rozchodów:

 
 

Po dostarczeniu do Biura dokumentów księgowych na początku miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym , następuje ich weryfikacja oraz ich zaksięgowanie w systemie komputerowym .

 
 

Po zaksięgowaniu klient otrzymuje skrócone lub pełne wydruki komputerowe dotyczące danego miesiąca .

 

 


 

Na koniec roku rozliczeniowego klienci otrzymują oprawione wydruki dotyczące całego roku .

 
 
  

| Ustaw jako stronę startową |